รพ.สต.และอสม.ในอำเภอสองพี่น้อง ร่วมกันออกคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มเป้าหมาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2564

617cdcf3893262c1931dfd24667426b7.md.jpg 2856b15d32f3c6483f0ca9a3bf0055c5.md.jpg