วันที่ 3 ธ.ค. 63 สสอ.สองพี่น้องร่วมกับโรตารี่สองพี่น้อง รพ.สต.บางตาเถรและ อสม. ออกให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ที่ ม.12 ต.บางตาเถร

โดยมอบที่นอนลม เครื่องอุปโภค บริโภค เงินสด

“โครงการสะพานบุญ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง”

ddd0c26a33cc43b103ef795d228d606f.jpg