7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

7.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณพ.ศ. 2563)  

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 

7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 

7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)

       7.5.1 แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2563

       7.5.2 แบบสขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563

       7.5.3 แบบสขร.1 เดือน ธันวาคม 2563

       7.5.4 แบบสขร.1 เดือน มกราคม 2564

       7.5.5 แบบสขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564