3.แผนปฏิบัติการ/การติดตามประเมินผล

- แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

             - จังหวัดสุพรรณบุรี

             - อำเภอสองพี่น้อง