1.ข้อมูลพื้นฐาน

  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

  1.2 นโยบายของผู้บริหาร

  1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

  1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    แผนที่ตั้งหน่วยงาน

  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

  1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

  1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

  1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

  1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)